PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES
PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS

Eil.
Nr. Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
1. Mokslininkų ir žvejų partnerystė 2019 m. vasario 4 d. -2019 m. balandžio5 d. 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2019 m. spalio 31 d.
2. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) 2019 m. vasario 4 d. -2019 m. balandžio 5 d. 2019 m. rugpjūčio 5 d. – 2019 m. spalio 4 d.
3. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) 2019 m. kovo 4 d. 2019 m. gegužės 3 d.
4. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas
(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama) 2019 m. kovo 4 d. 2019 m. gegužės 3 d.
2019 m. liepos 1 d. 2019 m. rugpjūčio 30 d. 2019 m. lapkričio 4 d. 2019 m. gruodžio 31 d.
5. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos 2019 m. rugsėjo2 d. 2019 m. spalio4 d.
6. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi 2019 m. balandžio 23 d. 2019 m. birželio 21 d.
7. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas 2019 m. balandžio 1 d. -2019 m. gegužės 31 d. 2019 m. spalio 7 d. – 2019 m. gruodžio 6 d.
8. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą 2019 m. liepos 1 d. 2019 m. rugpjūčio 30 d.
2 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
9. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) 2019 m. gegužės13d.-2019 m. liepos12 d.; 2019 m. rugsėjo 30 d. -2019 m. lapkričio 29 d.
10. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą 2019 m. gegužės 6 d. 2018 m. liepos5 d.
11. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija 2019 m. balandžio 15d.-2019 m. birželio 14d.
2019 m. rugsėjo 16 d. -2019 m. lapkričio 15 d.
12. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama) 2019 m. vasario 7 d.-2019 m. kovo8 d.; 2019 m. gegužės 20 d.-2019 m. liepos 19 d.
2019 m. rugpjūčio 5 d.-2019 m. rugsėjo 27 d.;2019 m. spalio14 d. -2019 m. gruodžio13 d.
4 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
13. Bendradarbiavimo veikla 2019 m. rugsėjo 9 d. 2019 m. spalio 11 d.
5 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Prekybos ir perdirbimo skatinimas
14. Rinkodaros priemonės 2019 m. vasario18 d.-2019 m. balandžio 19 d.; 2019 m. rugsėjo 2 d. -2019 m. spalio 31 d.
15. Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija 2019 m. sausio7 d. 2019 m. kovo1 d.
16. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 2019 m. liepos 15 d. -2019 m. rugsėjo 13 d.; 2019 m. lapkričio 4 d. -2019 m. gruodžio 31 d.
17. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama) 2019 m. sausio 7 d.-2019 m. kovo1 d.; 2019 m. balandžio 29 d.-2019 m. birželio 28 d.
2019 m. rugsėjo16 d. -2019 m. lapkričio15 d.

Lengvesnės sąlygos gauti paramą
Ilgą laiką gauti ES paramą žuvininkystei kai kurioms įmonėms buvo gana sunku. Šiais, 2018 metais, Alternatyviosios akvakultūros asociacijos ir kitų asmenų pastangomis, kai kuriose srityse sudarytos lengvesnės sąlygos plėtoti veiklą. Žemiau išvardijame svarbiausius pakeitimus.
1. Grynojo pelningumo reikalavimai. Nuo 2018 metų kovo 22 dienos buvo pakeistas žemės ūkio ministro įsakymas ir į ES paramą pretenduojančioms įmonėms sumažintas grynojo pelningumo reikalavimas nuo 2 iki 1 proc. Kitaip tariant, atvertos durys prašyti ES paramos įmonėms su prastesniais finansiniais rezultatais.
2. Atsakaitinių rodiklių vertinimas. Ilgą laiką ES paramos dalintojai atsižvelgdavo į ataskaitinių, tai yra praėjusių metų, pelningumo duomenis. Minėtu 2018 m. kovo 22 dienos ministro įsakymu nustatyta kita tvarka, leidusi ES paramos prašytojui pateikti ne tik ataskaitinių, bet ir praėjusių ataskaitinių metų duomenis. Ta tvarka taikoma, kai paramos paraiškos yra teikiamos pagal I Sąjungos prioriteto priemones arba kai teikiamos vietos projektų paramos paraiškos VPS įgyvendinti pagal priemones, kurių kodai, nustatyti Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede, yra BIVP-AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4. Tada galima pasirinkti, iš ko nori apskaičiuoti minėtus grynojo pelningumo ir skolos rodiklius (abu rodiklius būtina apskaičiuoti iš tų pačių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų) – iš ataskaitinių arba iš praėjusių ataskaitinių metų.
3. Lėšų išmokėjimo būdas. Nuo 2018 m. rugsėjo 6 dienos gerokai palengvinta lėšų išmokėjimo tvarka. Ministro įsakymu leista ES paramą pagal daugumą žuvininkystės plėtros priemonių išmokėti ne tik išlaidų kompensavimo būdu, kaip buvo iki tol. Išlaidų kompensavimo būdas – kai paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą iš nuosavų arba skolintų lėšų ir periodiškai Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikia mokėjimo prašymus, kuriuose nurodo išlaidas, o Agentūra jas apmoka. Pakeitus įsakymą galima pasirinkti ir kitus lėšų išmokėjimo būdus, pavyzdžiui, leidžiančius gauti avansą (išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu) ir pritaikyti dar vieną – sąskaitų apmokėjimo – būdą, kai nesumokėjus tiekėjui sąskaitos pateikiamos NMA ir Agentūra padengia išlaidas. Pirmas būdas tapo galimas žuvininkystės veiksmų programos bendro intereso priemonėms. Tuo tarpu pelno siekiančiose projektuose, pvz. priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ įgyvendinimo supaprastintose taisyklėse taikomi tokie paramos lėšų išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas ir sąskaitų apmokėjimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka (nėra formuluotės „išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu“, taigi nebus galima gauti avanso).